profesor uczelni

Instytut Astronomii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: astronomia

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO: Zielona Góra

 STANOWISKO: profesor

DYSCYPLINA NAUKOWA: astronomia

DATA OGŁOSZENIA: 12 maja 2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 czerwca 2023

LINK DO STRONY: astro.ia.uz.zgora.pl

SŁOWA KLUCZOWE: astronomia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest wyłonienie kandydata, który obejmie stanowisko profesora uczelni w Instytucie Astronomii im. prof. Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od kandydata wymagane jest znaczące doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie astronomii aktywnych jąder galaktyk. W związku z pracą badawczą kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie planowania, prowadzenia i analizy obserwacji w szerokim zakresie fal elektromagnetycznych (obserwacje optyczne, rentgenowskie, gamma) oraz w zakresie promieniowania kosmicznego (cząstek wysokoenergetycznych). Dodatkowym atutem będzie posiadanie potwierdzone doświadczenie w zakresie zdobywania funduszy na badania naukowe oraz w pracy w grupach badawczych i opieki nad młodymi naukowcami.  

Aplikant powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie astronomia. Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

1.       Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

2.       Życiorys oraz kwestionariusz osobowy

3.       Odpis dyplomu posiadania stopnia doktora habilitowanego

4.       Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego

5.       Inne informacje lub dokumenty które kandydat uważa za wskazane

 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2023 roku na adres:

Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila,

Uniwersytet Zielonogórski

ul. prof. Z. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra
Kampus A, Budynek A-2

(tel. 68 328 7360)

 

lub w formie elektronicznej na adres: w.lewandowski@ia.uz.zgora.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty jego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w.lewandowski@ia.uz.zgora.pl