adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Podstawowych Problemow Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki Doświadczalnej

                                                       w wymiarze pełnego etatu

 

Nr referencyjny: K63W11D11/03/2021

Dyscyplina naukowa: Nauki fizyczne

Specjalność: Fizyka dielektryków

 

Opis stanowiska:

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału.

Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia fizyki eksperymentalnej ciała stałego zgodne z profilem naukowym Katedry Fizyki Doświadczalnej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: fizykę dielektryków, nanomateriałów oraz projektowanie, syntezę i modyfikacje materiałów organiczno-nieorganicznych, w tym związków hybrydowych o właściwościach ferroelektrycznych, ferromagnetycznych i elektrooptycznych,  a także metody doświadczalne związane z charakteryzowaniem materiałów.

 

Zadania:

·        prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,

·        prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie podstaw fizyki, fizyki ciała stałego, fizyki dielektryków, metod doświadczalnych ciała stałego, a także w zakresie syntezy i modyfikacji materiałów,

·        współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,

·        ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

·        przygotowywanie wniosków o granty badawcze,

·        wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Wymagania:

·         stopień naukowy doktora w zakresie fizyki,  chemii lub pokrewnych dyscyplin

·         znajomość technik syntezy materiałów, w tym nanomateriałów i szkieł luminescencyjnych, oraz metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości optycznych.

·         dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich dziesięciu lat, w zakresie fizyki i/lub chemii, otrzymywania i charakteryzowania materiałów do zastosowań optoelektronicznych oraz elektronicznych,

·         co najmniej roczny zagraniczny staż podoktorski

·         kompetencje dydaktyczne w zakresie podstaw fizyki i/lub chemii, metod doświadczalnych ciała stałego, syntezy materiałów.

·         dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

·        zgłoszenie do konkursu, zawierające adres kandydata (do korespondencji), adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu,

·        podanie kandydata do JM Rektora PWr o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w przypadku wygrania konkursu,

·        życiorys zawodowy,

·        kopia dyplomu poświadczającego posiadane tytuły zawodowe i stopnie naukowe,

·        autoreferat w formie jednego pliku PDF, informujący o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, w tym:

◦   wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe,

◦   zwięzły opis osiągnięć naukowych,

◦   lista publikacji z ostatnich dziesięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem punktacji MNiSW (wg wykazu z dnia 18 lutego 2021) oraz syntetycznym opisem roli w powstaniu danej publikacji naukowej umożliwiający ocenę wkładu kandydata.

◦   łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hirscha (wg Web of Science),

◦   wykaz realizowanych projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata,

◦   wykaz uzyskanych stypendiów i nagród przyznawanych w drodze konkursu,

◦   informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 6 miesięcy,

◦   informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych,

◦   informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności zespołów badawczych w Katedrze Fizyki Doświadczalnej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr,

·         opinia dotychczasowego kierownika zespołu lub opiekuna naukowego charakteryzująca dotychczasowe osiągnięcia oraz perspektyw rozwoju naukowego kandydata (opinia może zostać przesłane drogą mailową przez jej autora bezpośrednio do przewodniczącego komisji konkursowej, dr hab. Michała Baranowskiego: michal.baranowski@pwr.edu.pl,

·         oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

·        oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·        podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór poniżej treści ogłoszenia.

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·        pracę w środowisku naukowym na najwyższym światowym poziomie,

·        możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego.

 

Termin składania ofert:  2021-07-02 23:59:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2021-09-06 23:59:59  (komisja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego ogłoszenia wyników konkursu)

 

Planowany termin zatrudnienia: od 2021-10-01

 

Dodatkowe informacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

 

Kryteria oceny kandydatów na podstawie nadesłanej dokumentacji: dorobek naukowy (50%); uzyskane granty, praca w projektach, stypendia i nagrody naukowe (30%); staże i mobilność naukowa (20%); kompetencje i osiągnięcia dydaktyczne (10%).

Aplikacje oceniane będą w dwóch etapach:

Etap pierwszy: ocena formalna wniosku oraz ocena na podstawie przedstawionych dokumentów według podanych wyżej kryteriów;

Etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zrealizowanych oraz planowanych badań naukowych. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do poproszenia kandydatów o przedstawienie prezentacji/wykładu nt. dotychczasowej aktywności naukowej.

 

Komisja konkursowa kwalifikuje kandydatów do drugiego etapu na podstawie wyników etapu pierwszego. Komisja może zrezygnować z organizacji drugiego etapu konkursu. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu ostateczna ocena ustalana jest przez komisję z uwzględnieniem przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Składanie dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail przewodniczącego komisji konkursowej, dr hab. Michała Baranowskiego: michal.baranowski@pwr.edu.pl

 

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu należy każdorazowo opatrzyć numerem referencyjnym.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyboru kandydata bez podania przyczyn.

 

Wszelka korespondencja dotycząca konkursu będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.preizner@pwr.wroc.pl