Asystent

Wydziału Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Biotechnologii Białek

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie września 2021 r.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od: 1 października 2021 r. (na zastępstwo)

Od kandydata wymagane są:

1.      tytuł naukowy magistra biotechnologii, biochemii lub pokrewnych dyscyplin;

2.      wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami;

3.      doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów;

4.      zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka, chemią biofizyczną, biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, migracją komórek, aktywnością metaboliczną kontekście homeostazy glukozy;

5.      znajomość metod biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy, PCR, RTqPCR, ELISA, WB, IP), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analizy fizykochemicznej białek, biologii komórkowej (hodowle komórek eukariotycznych w tym linii komercyjnych oraz pierwotnych, analiz przekazywania sygnału w komórce, proliferacji i pomiarów postępu procesu apoptozy, migracji komórek, wychwytu glukozy, cytometrii przepływowej, różnicowanie komórek w kierunku adipocytów, praca na komórkach zróżnicowanych) izolacja komórek macierzystych frakcji stromalnych, mikroskopii fluorescencyjnej;

6.      aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy;

7.      motywacja do pracy naukowej;

8.      biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

9.      doświadczenie w pracy dydaktycznej;

10.  umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;

11.  znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

– znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym.

 

Podstawowe obowiązki:

– w obszarze badawczym: prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych;

– w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, inżynierii białka, biotechnologii, enzymologii, nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.

 

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

1.      podanie skierowane do JM Rektora UWr,

2.      życiorys,

3.      kwestionariusz osobowy

4.      kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,

5.      autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

6.      wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

7.      elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

8.      dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dorota.nowak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

9.      w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „asystent_ZBB_WB” w terminie do 25 sierpnia 2021 r.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.      Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.      Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

6.      Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.