adiunkt

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat, Freelance
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
 
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
 
w Instytucie Nauk Prawnych i Społecznych
 
Wymogi, które musi spełniać kandydat/-ka:
·      posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie ekonomii lub nauk o zarządzaniu
·      posiadanie praktycznego doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomii lub nauk o zarządzaniu
·      znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym lub wyższym
 
 
Kandydat/-ka winien/winna przedstawić:
·      list motywacyjny
·      życiorys naukowy wraz z listą publikacji
·      kopie dyplomów
 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 września 2021 roku na adres:
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – TSW
87-100 Toruń, ul. Prosta 4, pokój B13
z adnotacją: „Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Prawnych i Społecznych”
lub
drogą elektroniczną na adres: rektor@kj.edu.pl (temat wiadomości: Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Prawnych i Społecznych)
 
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Zastrzegamy prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Siedziba Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej znajduje się przy ul. Prostej 4/ ul. Jęczmiennej 23, 87-100 Toruń. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KJ – TSW: iodo@kj.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) i art. 9 ust. 2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej), nie dłużej niż przez 3 lata. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kontakt@kj.edu.pl