asystent dydaktyczny

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

WPL-1210- 12/2022

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w wymiarze ½ etatu

w Instytucie Języka Polskiego

w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego

(liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 24 miesięcy,

począwszy od 1 października 2022 r.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 123 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

–   Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii polskiej.

–   Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego.

–   Umiejętności dydaktyczne w nauczaniu wszystkich działów gramatyki współczesnego języka polskiego, potwierdzone wysokimi ocenami w ankietach studenckich.

–   Zainteresowania naukowe w zakresie językoznawstwa synchronicznego, leksyki współczesnej polszczyzny, metodologii badań językoznawczych, gramatyki (szczególnie fleksji i składni), semantyki, pragmatyki i prozodii.

–   Dodatkowym atutem będzie posiadanie publikacji w czasopismach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

–   Zaangażowanie w prace społeczno-organizacyjne na uczelni wyższej lub w innych instytucjach związanych z nauką i szkolnictwem, potwierdzone udziałem w organizowaniu konferencji naukowych, przeprowadzaniu konkursów dla uczniów i studentów, działaniami popularyzującymi naukę.

–   Doświadczenie administracyjne w instytucjach naukowych, w szczególności pełnienie funkcji sekretarza, administratora i redaktora strony internetowej.

–   Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie nauczania gramatyki współczesnego języka polskiego (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW.
 2. Życiorys oraz informacja o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Ankiety studenckie oceniające prowadzone zajęcia dydaktyczne.
 4. Odpis dyplomu magisterskiego.
 5. Wykaz publikacji.
 6. Kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 7. Aktualna opinia bezpośredniego przełożonego.
 8. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:
  https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc
 10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM:  26.05.2022

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa.

 

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:

dziekan.polon@uw.edu.pl

 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.06.2022

 

Warszawa, dnia 26.04.2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.polon@uw.edu.pl