adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: -- zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 1
DZIEDZINA NAUKI: nauki biologiczne, dyscyplina biofizyka
DATA OGŁOSZENIA: 14.10.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.11.2022 r. – 30.11.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, biofizyka, biologia, biochemia, radiobiologia, hodowla komórek, biofizyka komórki

Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki-Instytut Biologii SGGW

OPIS OGŁOSZENIA:
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni  uchwalonym w dniu 27 maja 2019 r. Uchwałą Nr 84 – 2018/2019 z późniejszymi zmianami Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:
– posiada stopień doktora,
– jest doktorem w dziedzinie nauk biologicznych,
– posiada doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych laboratoriach,
– posługuje się metodami fizycznymi, biofizycznymi, biochemicznymi, radiobiologicznymi czy biologii molekularnej,
– posiada doświadczenie z wykorzystaniem modeli badawczych in vivo i in vitro,
– posiada doświadczenie w mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej,
– posiada udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z fizyki i biofizyki ze studentami,
– posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących technik laboratoryjnych,
– posiada dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 5 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego, w części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF)
– wykazuje się widoczną aktywnością naukową o zasięgu międzynarodowym,
– posługuje się językiem angielskim i polskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
– posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
– posiada doświadczenie w zdobywaniu funduszy na badania naukowe,
– posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (TEAMs, Word, Excel, Power Point oraz pocztą elektroniczną),
– wykazuje zainteresowanie naukowe związane z kanałami jonowymi oraz badaniami transportu jonów przez błony biologiczne będzie dodatkowym atutem.

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką, biofizyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
2. dyplom ukończenia studiów
3. odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu doktora
4. kwestionariusz osobowy
5. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
1. opinię z ostatniego miejsca pracy
2. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
Miejsce składania dokumentów:
– papierowo: Sekretariat Instytutu Biologii, bud. 37, pok. 0/13, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159,
lub
– elektronicznie: ib@sggw.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7.12.2022 r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załączniki