1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 8950 PLN (przy pełnym etacie) zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Historii Starożytnej, Wydział Historii,
Uniwersytet Warszawski do projektu badawczego STONE-MASTERS „Masters of the stone:
The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD)”

 

Planowany okres zatrudnienia: 48 miesięcy (1 października 2023 – 30 września 2027)

Łączne wynagrodzenie brutto: ok. 8950 PLN (w przypadku zatrudnienia na pełny etat. W razie zatrudnienia na 80% etatu wysokość wynagrodzenia zostanie odpowiednio zredukowana).

Nazwa stanowiska: asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: historia

Liczba stanowisk: 1 (pełny etat lub minimum 80% etatu)

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu STONE-MASTERS jest wyjaśnienie przyczyny wielkiej transformacji rzymskich tradycji upamiętniania w dziedzinie epigrafiki. Aby kompleksowo przeanalizować to zjawisko, w ramach projektu zostanie zbudowany atlas ilustrujący wysoce zregionalizowaną sieć warsztatów identyfikujących miejsca pochodzenia inskrypcji z III do V w. n.e. Dla potrzeb epigrafiki grecko-rzymskiej zostaną zaadaptowane metodologie studiów warsztatowych opracowane dla innych rzemiosł i okresów (w szczególności dla wczesnogreckich malarzy waz greckich oraz skrybów i ich skryptoriów). Działania te mają na celu wyeksponowanie roli wytwórców inskrypcji – rzemieślników – jako podstawowych agentów wertykalnego transferu kulturowego, a w konsekwencji redefiniowanie koncepcji transferu kultury elit do warstw średnich i niższych.

Ze względu na złożoność zaplanowanych zadań, przyjęto następujące cele cząstkowe:

1.       Zidentyfikowanie warsztatów i rzemieślników zaangażowanych w tworzenie zwykłych inskrypcji między III a V w. n.e.

2.       Identyfikacja twórców tekstów, która obejmuje cel szczegółowy 2a: identyfikacja autorów tekstów unikatowych: np. wierszy pisanych na zamówienie, epigramów nagrobnych, tekstów prawnych itp. oraz cel szczegółowy 2b: identyfikacja i rekonstrukcja zawartości wzorników wykorzystywanych przez warsztaty kamieniarskie do wytwarzania „masowo produkowanych” inskrypcji.

3.       Opracowanie Cyfrowego Atlasu Warsztatów Kamieniarskich (DAWE), narzędzia do kontekstualizacji różnych rodzajów świadectw pamięci (dotyczących osób, warsztatów, wzorników, czasu i zasięgu geograficznego ich występowania) oraz do śledzenia wzajemnych korelacji.

4.       Ocena wpływu zmian zachodzących w kulturze warsztatowej w III w. n.e. i później na rzymskie podejście do przedstawiania własnej przeszłości.

Wybrany kandydat/kandydatka zostanie przeszkolony/przeszkolona w zakresie obsługi narzędzi cyfrowych i programów opracowanych specjalnie na potrzeby projektu.

Zakres zadań:

 • Gromadzenie danych epigraficznych z późnego Cesarstwa wschodniorzymskiego, wybór znaczących dowodów i wprowadzanie ich do Cyfrowego Atlasu Warsztatów Kamieniarskich (DAWE).
 • Przeszukiwanie greckich źródeł literackich pod kątem nazw i opisów czynności kamieniarzy i mozaikarzy.
 • Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty).
 • Publikacja pod kierunkiem kierownika projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach.
 • Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach i szkołach letnich organizowanych w ramach projektu.
 • Rozpowszechnianie wiadomości o postępach projektu w mediach społecznościowych.
 • Prowadzenie zajęć dla uczniów szkół średnich w celu propagowania wiedzy na temat epigrafiki, archeologii i historii starożytnej.
 • Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu (osobiście lub za pomocą komunikatorów internetowych) dotyczących postępów w pracy.

Wymagania niezbędne:

 • Tytuł magistra ze specjalizacją w historii, archeologii, epigrafice lub historii sztuki późnego Cesarstwa wschodniorzymskiego.
 • Bardzo dobra znajomość greki klasycznej.
 • Języki nowożytne: biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość niemieckiego, francuskiego i włoskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem i streszczanie tekstów. Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.
 • Gotowość do przeprowadzenia się do Warszawy na czas trwania projektu.
 • W przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy oczekuje się, że wybrany kandydat/kandydatka będzie poświęcać 40 godzin tygodniowo na realizację zadań projektowych. W przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy liczba godzin będzie proporcjonalnie zmniejszona.

Umiejętności mile widziane:

 • Podstawowa znajomość języka koptyjskiego i syriackiego.
 • Doświadczenie w pracy w zespole, dobra umiejętność współpracy.

Procedura konkursowa:

 • Termin składania dokumentów: 31 marca 2023 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 kwietnia 2023 r.
 • Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja wyłoni grupę kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się online w kwietniu 2023 r.
 • O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Po skompletowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony.
 • Początek zatrudnienia planowany jest na 1 października 2023 r.


Wykaz wymaganych dokumentów:

1.       Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

2.       Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

3.       CV z listą publikacji (po angielsku).

4.       List motywacyjny (po angielsku).

5.       Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.; wzór załączony poniżej).

6.       Kwestionariusz osobowy dla kandydata (Kwestionariusz dla osoby obiegającej się o zatrudnienie).

7.       Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).

 

 

Wszystkie dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl,
w tytule wpisując: „Konkurs STONE-MASTERS East – asystent”.

 

W przypadku gdy wybrany kandydat nie przyjmie oferty pracy, komisja rekrutacyjna może zaproponować to stanowisko kolejnej osobie z listy osób spełniających kryteria rekrutacji.

Załączniki