adiunkt (post-doc)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1   

Nr ref.: 30/2023/NA/WNST/IFiz/p-d                                               

Słowa kluczowe: nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki farmaceutyczne, badania struktury leków amorficznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w projekcie badawczym pod kierownictwem dr inż. Karoliny Jurkiewicz, w zakresie charakterystyki struktury molekularnej czystych farmaceutycznych substancji aktywnych (APIs) oraz systemów binarnych API-substancja pomocnicza,
 • przeprowadzanie laboratoryjnych i synchrotronowych badań strukturalnych układów APIs w różnych warunkach termodynamicznych,
 • analiza struktury między- i wewnątrzcząsteczkowej metodami funkcji rozkładu par i symulacji komputerowych,
 • analiza korelacji pomiędzy strukturą badanych układów APIs a ich termodynamiką, dynamiką molekularną i stabilnością fizyczną,
 • przygotowywanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinie nauki fizyczne bądź nauki chemiczne) lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (w dyscyplinie inżynieria materiałowa) lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinie nauki farmaceutyczne) lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zakresie fizyki fazy skondensowanej, w obszarze badań struktury atomowej/molekularnej materiałów krystalicznych i niekrystalicznych,
 • doświadczenie w zastosowaniu przynajmniej jednej z wymienionych technik badawczych do charakterystyki struktury materiałów na poziomie atomowym/molekularnym: dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja neutronów, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, metoda funkcji rozkładu par, symulacje komputerowe metodą dynamiki molekularnej/funkcjonału gęstości elektronowej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych/chemicznych/farmaceutycznych, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej pięciu publikacji w czasopismach z impact factor, dokumentujących doświadczenie w badaniach struktury atomowej/molekularnej materiałów,
  udokumentowane krajowe i zagraniczne staże naukowe,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie komunikacji naukowej oraz przygotowanie publikacji naukowych,
 • międzynarodowa aktywność badawcza,
 • udział w krajowym/międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez źródła zewnętrzne.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w międzynarodowym zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • samodzielność, dokładność, silna motywacja, kreatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem naukowym,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu strukturalnych badań synchrotronowych,
 • przeprowadzanie pomiarów dyfrakcyjnych lub spektroskopowych pod wysokim ciśnieniem, obsługa diamentowych kowadeł lub dyfraktometru rentgenowskiego,
 • mile widziana będzie umiejętność przeprowadzania symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej w pakietach Gromacs, Lammps lub podobnych.

Dodatkowo informujemy, iż kandydat musi spełnić następujące warunki:

 1. Kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jego rozprawy doktorskiej.
 2. Uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski w Katowicach , lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Śląski oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 3. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 4. W okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony zgodnie z warunkami projektu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie w wysokości 7.700,00 zł brutto miesięcznie (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. zadaniowy czas pracy,
 7. możliwość rozwoju zawodowego,
 8. pakiet świadczeń socjalnych,
 9. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 10. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 11. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • lista publikacji,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 28 czerwca 2023 r. ( 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 sierpnia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając w link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=02040B36-2CEB-4C43-85AB-44ED30F731B5&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=189905&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, osoby zatrudnione w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinny spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) , zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku osoby wyłonionej w postępowaniu konkursowym, która uzyskała za granicą stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy, który nie został uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem lub tytułem, zatrudnienie jest możliwe w trybie art. 116 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zgodnie z procedurą obowiązującą w Uniwersytecie.
 

Załączniki