profesor uczelni

Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

1.    Niezbędne wymagania:

·     Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: Inżynierii Chemiczna, Technologii Chemicznej lub Biotechnologii (magister lub magister inżynier),

·     Stopień naukowy doktora habilitowanego.

·     Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami na polskiej uczelni wyższej, obejmujące między innymi zajęcia o tematyce z inżynierii chemicznej i procesowej w języku polskim i angielskim.

·     Wyróżniający się dorobek naukowy z okresu bezpośrednio poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora potwierdzony publikacjami w czasopismach z zakresu inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub biotechnologii.

·     Kierowanie lub znaczący udział w realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych.

·     Udokumentowana znajomość języka obcego.

·     Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, potwierdzona znajomość języka polskiego w przypadku gdy nie jest to ojczysty język kandydata.

·     Udokumentowany staż/praktyka zagraniczna na uczelni wyższej lub staż przemysłowy o łącznym wymiarze co najmniej 2 miesięcy.

2.    Dodatkowe wymagania:

·     Znajomość oprogramowania: Word, Excel, Power Point, Mathcad, Matlab.

·     Znajomość zagadnień z inżynierii reaktorów i bioreaktorów, inżynierii bioprocesowej, mechaniki płynów oraz metod numerycznych i optymalizacyjnych.

·     Wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunków kształcenia: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Technologia Chemiczna i Biotechnologia.

4.    Wymagane dokumenty:

·     podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni badawczo-dydaktycznego,

·     szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

·     odpis dyplomu doktorskiego,

·     dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

·     wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry w tym wykaz wypromowanych doktorów,

·     wykaz dorobku naukowego (co najmniej 5 publikacji, obecnie co najmniej 70 nowych punktów, w tym 3 publikacje jako autor korespondencyjny, lub rozdziałów w monografiach (za 200 pkt) lub patentów po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego),

·     wykaz dotychczas prowadzonych zajęć dydaktycznych,

·     staż przemysłowy lub badawczy,

·     opinię o działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej podpisaną przez bezpośredniego przełożonego z placówki dotychczas zatrudniającej kandydata,

·     potwierdzenia znajomości języka obcego,

·     ankietę personalną (przy konkursie)

 

Załączniki