Adiunkt stanowisko badawcze

Zakład Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: LUBLIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin (Collegium Academicum) w terminie do 30 września 2023 roku.

Nasze wymagania

 • Posiadania, co najmniej stopnia naukowego doktora.
 • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z §17 Zarządzenia 90/2023 Rektora UM w Lublinie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie – dla stanowiska adiunkta w grupie badawczej – 440 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić, co najmniej 110 pkt (analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie) oraz co najmniej 1 osiągnięcie z wymienionych poniżej: uzyskanie lub realizacja przez okres, co najmniej 2 lat w funkcji kierownika grantu, autora protokołu badania klinicznego określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji, jakości działalności naukowej lub grantu Miniatura. realizacja, jako Główny Badacz w Ośrodku badania klinicznego niekomercyjnego lub komercyjnego, realizowanego przy udziale Centrum Wsparcia Badań Klinicznych o wartości dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powyżej 500.000 zł. udział w patentach lub wzorach użytkowych: co najmniej 40% łącznie, bez względu na ilość patentów lub wzorów użytkowych. co najmniej 10% udziału w patencie/wzorze użytkowym powstałym z udziałem badaczy z innych uczelni, w przypadku, gdy pracownik Uniwersytetu jest jedynym badaczem ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu badań metabolicznych.
 • Odbyte staże naukowe lub posiadane doświadczenie w pracy naukowej w zagranicznych ośrodku/ach naukowych.
 • Posiadanie doświadczenia w pracy z technikami spektrometrii mas wysokich rozdzielczości (HRMS).
 • Znajomość i samodzielna praca z oprogramowaniem do obróbki danych LC/MS, szczególnie HRMS.
 • Posiadanie umiejętności pracy z programami do obróbki i wizualizacji danych oraz analiz chemometrycznych typu Grapher, Sigma Plot, CorelDRAW, Statistica, SIMCA, MATLAB, R-studio.
 • Posiadanie umiejętności pracy ze spektrometrami mas i chromatografami – HPLC, LC/MS Agilent Technologies lub ThermFisher.
 • Posiadanie znajomości oprogramowania pakietu MassHunter oraz samodzielność w pracy z tymi programami.
 • Posiadanie znajomości oprogramowania pakiety Excalibur, Discoverer oraz samodzielność w pracy z tymi programami.
 • Posiadanie znajomości zasad walidacji metod dla potrzeb analiz chemicznych technikami LC/MS.
 • Posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne lub nauki chemiczne, jeśli dotyczy kandydata.

Zakres obowiązków

 • stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana.
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie o przynależności do danej dyscypliny.
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji za ostatnie 4 lata.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie (ul. K. Jaczewskiego 4, Collegium Anatomicum, tel. 81 448-62-20), a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne lub nauki chemiczne, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań metabolicznych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca odbycie stażu naukowego lub posiadanie doświadczenia w pracy naukowej w zagranicznych ośrodku/ach naukowych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia w pracy z technikami spektrometrii mas wysokich rozdzielczości (HRMS), jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca znajomość i samodzielna praca z oprogramowaniem do obróbki danych LC/MS, szczególnie HRMS, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie umiejętności pracy z programami do obróbki i wizualizacji danych oraz analiz chemometrycznych typu Grapher, Sigma Plot, CorelDRAW, Statistica, SIMCA, MATLAB, R-studio, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie umiejętności pracy ze spektrometrami mas i chromatografami – HPLC, LC/MS Agilent Technologies lub Therm Fisher, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie znajomości oprogramowania pakietu MassHunter oraz samodzielność w pracy z tymi programami, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie znajomości oprogramowania pakiety Excalibur, Discoverer oraz samodzielność w pracy z tymi programami, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie znajomości zasad walidacji metod dla potrzeb analiz chemicznych technikami LC/MS, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na badania naukowe, jeśli dotyczy kandydata.

Załączniki