Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: od 3605 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biologii Molekularnej Wydziału Biologii.

Nasze wymagania

 • tytuł magistra biologii lub nauk pokrewnych
 •  wiedza z zakresu biologii molekularnej, mikrobiologii, genetyki, oraz terapii genowej udokumentowana przynajmniej pięcioma publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowch;
 •  przygotowanie merytoryczne do pracy laboratoryjnej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, wraz z przygotowaniem studentów do prac dyplomowych
 •  doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi oraz hodowlami mikroorganizmów
 •  umiejętność pracy ze zwierzętami, w tym wykonanie testów behawioralnych oraz przeprowadzanie długoterminowych eksperymentów
 •  doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania Microsoft Office, a także analiz statystycznych oraz bioinformatycznych
 •  umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, w tym udokumentowane doświadczenie w pracach międzynarodowych zespołów badawczych
 •  udział w wydarzeniach popularyzujących naukę
 •  preferencje w przypadku odbytych staży zagranicznych, w szczególności udokumentowanych publikacjami;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie manuskryptów artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.

Zakres obowiązków

 • obowiązki określone przepisami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym, Polityce rozwoju kadr, Kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • 3. kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra
 • 4. wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • 5. opinia promotora pracy magisterskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy/nauki
 • 6. dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • 8. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 9. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

Załączniki