Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Hydrogeologii Podstawowej w Instytucie Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs numer 41.2024.ZHP.WNZKŚ.AH z dnia 04.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Hydrogeologii Podstawowej, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 06.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 01.10.2024 r. – 30.09.2028 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie min. B2).
 • Znajomość przynajmniej dwóch języków obcych nowożytnych na poziomie komunikatywnym, w tym znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Tytuł doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku uzyskany na kierunku geografia lub geologia (preferowana specjalność związana z geomorfologią lub hydrologią).
 • Co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku naukowym w różnych jednostkach naukowo-badawczych lub naukowo-dydaktycznych, w tym przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w jednostce zagranicznej.
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi finansowanymi ze środków krajowych (np. NCN) i międzynarodowych, w tym projektów UE (np. Program Horizon).
 • Posiadanie aktywnej współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi.
 • Dorobek naukowy w zakresie hydrologii, krenologii, geomorfologii fluwialnej poświadczony przynajmniej 10 publikacjami naukowymi z listy JCR.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej w Polsce i za granicą.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność obsługi oprogramowania GIS do pracy z danymi wektorowymi i rastrowymi (np. ArcGIS, QGIS), znajomość zaawansowanych metod statystycznych (np. ANOVA, PCA) w tym modelowania statystycznego PMF, umiejętność modelowania hydrologicznego (np. SWAT).
 • Udokumentowane inne formy aktywności naukowej (kursy, stypendia).

Zakres obowiązków

 • W obszarze dydaktycznym 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce hydrologicznej, hydrogeologicznej, statystycznej.
 • W obszarze badawczym 1. Prowadzenie badań, rozwoju naukowego, publikowania wyników w czasopismach z listy JCR, Aplikowanie o środki na prowadzenie badań oraz nawiązywania i utrzymywania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
 • W obszarze organizacyjnym 1. Przygotowanie autorskich programów, kursów z obszaru zainteresowań naukowych oraz działalności dydaktycznej zakładu. 2. Zaangażowanie w promocję kierunków studiów prowadzonych w ING np. wykłady dla szkół, aktywny udział w posiedzeniach naukowych ING, itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki