Lektor stanowisko dydaktyczne

Studium języków Obcych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Nauczanie języka ogólnego, specjalistycznego (dla różnych kierunków studiów), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na różnych wydziałach PW.

Nasze wymagania

 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych itp.
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji językowych i metodycznych
 • zaangażowanie w prace organizacyjne w Studium
 • znajomość i przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Studium i na PW

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy