adiunkt

Wydział Fizyki i Astronomii, Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza KONKURS

na stanowisko adiunkta
(etat badawczo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej,
w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej

w specjalności:

• fizyka obliczeniowa lub informatyka

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami), i posiada stopień naukowy doktora.

Wymagania od kandydata:

Kandydat powinien:
• posiadać kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe.

Preferowani będą kandydaci (każdy podpunkt równorzędnie):
• posiadający doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu fizyki obliczeniowej i/lub IT (np. symulacje fizyczne, Big Data, uczenie maszynowe, quantum computing, high performance computing),

• posiadający publikacje naukowe z zakresu fizyki obliczeniowej lub IT w okresie ostatnich 5 lat (od 2016 roku).

Kandydat będący obcokrajowcem musi złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu dwóch lat opanuje język polski w stopniu pozwalającym na prowadzenie w tym języku zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe.

Kandydaci mają złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
4. Wykaz publikacji naukowych.
5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
6. Dwie opinie o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzone przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub będącą uznanym specjalistą w tematyce badawczej kandydata.
7. Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).
8. Pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesłać pocztą mailową na adres: sekretariat.ift@uwr.edu.pl do dnia 15 września 2020 r. do godz. 11:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r. Dodatkowych informacji może udzielić kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej, prof. dr. hab. Zbigniew Koza, zbigniew.koza@uwr.edu.pl

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.