adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668, z dnia 30 sierpnia 2018 roku z późniejszymi zmianami).
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.
Kandydat powinien znać przynajmniej jeden język obcy. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu mechaniki gruntów, a w szczególności z zakresu badań laboratoryjnych i polowych i podstawowa w zakresie modelowania numerycznego.
Wymagane jest doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej. Dokumenty należy złożyć do dnia 08.02.2020 roku w Biurze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej pok. 156.