Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin w terminie do 21.11. 2023 r.
więcej informacji pod linkiem:
https://umlub.pl/pl/praca/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-grupie-badawczo-dydaktycznej-w-ii-zakladzie-radiologii-lekarskiej/

Nasze wymagania

 • • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • • Posiadanie dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w § 11 w zw. z § 14 Zarządzenia 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie z późn. zm.– dla stanowiska adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej (120 pkt łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za ostatnie 4 lata, w tym co najmniej 40 punktów z oceny studentów),
 • • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z §18 Zarządzenia 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie z późn. zm. – dla stanowiska adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej (210 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 70 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie),
 • • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Mile widziane

 • • Posiadania specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z radiologii i diagnostyki obrazowej, w języku polskim oraz w języku angielskim.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i co najmniej w jednej z dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne;
 • Złożenie oświadczenia o dyscyplinie, którą reprezentuje spośród wskazanych w pkt a z zachowaniem obowiązującego terminu;
 • Złożenie oświadczenia o dyscyplinie, którą reprezentuje spośród wskazanych w pkt a z zachowaniem obowiązującego terminu;
 • Publikowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych z afiliacją Uniwersytetu;
 • Aplikowanie o granty zewnętrzne i kierowanie nad realizacją przyznanych grantów;
 • Udział w Komisji Oceny Śródokresowej dla doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej;
 • Organizowanie zespołów badawczych.
 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych;
 • Uczestnictwo w procesie organizacji zajęć dydaktycznych w jednostce;
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo;
 • Promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich i prac magisterskich;
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się;
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym;
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp.
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • Wykonywanie zleconych przez kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką
 • Wykonywanie innych zadań określonych w Załącznikach do Zarządzeń Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo - technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Podanie skierowane do Dziekana,
 • • C.V. – formularz,
 • • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,
 • • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,
 • • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • • Oświadczenie o dyscyplinie naukowej,
 • • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
 • • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
 • • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • • Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia,
 • • Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia,
 • • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji za ostatnie 4 lata,
 • • Tabela ocen studentów do pobrania w Sekcji jakości Kształcenia UM w Lublinie
 • • Karta oceny przełożonego,
 • • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie (ul. K. Jaczewskiego 4, Collegium Anatomicum, tel. 81 448-62-20), a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • • Dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, jeśli dotyczy kandydata,
 • • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z radiologii i diagnostyki obrazowej, w języku polskim oraz w języku angielskim, jeśli dotyczy kandydata.

Załączniki