Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasze wymagania

 • - posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • - reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • - gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,
 • - biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • - gotowość do pracy dydaktycznej oraz podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką,
 • - posiadanie udokumentowanych umiejętności w zakresie testowania oprogramowania, w tym certyfikat min. ISTQB Foundation Level lub dokument potwierdzający ukończenie kursu zgodnego ISTQB Foundation Level.

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • - terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • - udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • - prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • - przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo;
 • - podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • - dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • - wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - kwestionariusz osobowy, oświadczenia, deklaracja i informacja ODO (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • - kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • - wykaz dotychczasowego dorobku,
 • - dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
 • - CV,
 • - opcjonalnie - opinię z ostatniego miejsca pracy.

Załączniki