Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 14715 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Jesteś ekspertem w informatyce, data science i tzw. „computational social science”? Czy specjalizujesz się w modelach NLP, LLM, tworzeniu oprogramowania i interesujesz się zastosowaniem swojej pracy do zagadnień z zakresu nauk społecznych i „prawdziwego świata”? Interesujesz się mediami społecznościowymi, ich algorytmami, polaryzacją i dezinformacją?
W Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) do projektu badawczego ERC Consolidator Grant „NEWSUSE: Incentivizing Citizen Exposure to Quality News Online: Framework and Tools” kierowanego przez prof. Magdalenę Wojcieszak.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie informatyki, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji lub spoza tych dyscyplin jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu
 • udokumentowana wiedza w zakresie NLP, LLM, PyTorch, Huggingface Transformers API, BERT, scikit-learn. Mile widziane doświadczenie z Selenium i web crawlers
 • doświadczenie we wdrażaniu Machine Learning / Deep Learning przy użyciu Python
 • doświadczenie w zakresie metod ilościowych (np. zaawansowane analizy statystyczne, wizualizacja danych)
 • znajomość pracy w Pythonie (doświadczenie z R do analizy danych będzie dodatkowym atutem)
 • zainteresowanie naukami społecznymi i computational social science (tj. odpowiadanie na istotne pytania społeczne przy użyciu metod obliczeniowych)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach dotyczący co najmniej niektórych obszarów merytorycznych lub metodologicznych będących przedmiotem zainteresowania w ramach projektu
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190)

Mile widziane

 • wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • proaktywność, niezawodność i niezależność w prowadzeniu badań
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Projekt obejmuje analizę selekcji informacji w Internecie i w mediach społecznościowych, wpływ algorytmów i predyspozycji użytkowników na wybór informacji, a także efekty komunikacji na postawy polityczne przy użyciu metod obliczeniowych i zaawansowanych analiz ilościowych.
 • Zrekrutowana osoba będzie: Współprojektować i programować innowacyjne eksperymenty online łączące wybór treści i dane behawioralne online
 • Współprojektować i nadzorować eksperymenty online na platformach mediów społecznościowych
 • Opracowywać „mock” platformy mediów społecznościowych w celu ich adaptacji w warunkach eksperymentalnych
 • Opracowywać rozszerzenia oprogramowania (browser extensions) typu open source dla platform mediów społecznościowych (w celu ich adaptacji w warunkach eksperymentalnych by śledzić zachowania na platformie)
 • Wykorzystywać zaawansowane modele statystyczne do testowania hipotez przy użyciu dużych ilości danych
 • Pisać artykuły, które zostaną przesłane na konferencje i do międzynarodowych czasopism
 • Pisać artykuły popularyzatorskie w celu zwiększenia widoczności wyników i pracy
 • Prezentować wyniki na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach akademickich

Oferujemy

 • Unikalną możliwość uczestnictwa w projekcie badawczym finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), który wykorzystuje najnowocześniejsze dane i metody (tj. dane śledzenia online i modele głębokiego uczenia maszynowego) w celu rozwiązania kluczowych kwestii społecznych.
 • Oferujemy możliwość zaprezentowania pracy na najlepszych konferencjach akademickich, poszerzenia sieci kontaktów zawodowych i przesłania pracy do najlepszych czasopism akademickich.
 • dostęp do szerokiej gamy szkoleń
 • dostęp do infrastruktury (przestrzeń biurowa, biblioteka, zasoby IT, infrastruktura sportowa)
 • pracę w entuzjastycznym i międzynarodowym zespole z zewnętrznymi współpracownikami w środowisku badawczym na jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie Środkowo-Wschodniej, z rozwiniętą współpracą międzynarodową
 • możliwość zaprezentowania swojej pracy na najlepszych konferencjach akademickich, poszerzenia sieci kontaktów zawodowych i zgłoszenia się do najlepszych czasopism akademickich
 • możliwość uzyskania funduszy na prowadzenie własnych badań
 • międzynarodowe wyjazdy badawcze do pracy w terenie i na spotkania projektowe
 • potencjalna możliwość pracy zdalnej (do uzgodnienia)
 • Praca na Uniwersytecie Warszawskim to praca w wymagającym, niezależnym, kreatywnym, innowacyjnym i międzynarodowym klimacie, charakteryzującym się otwartą atmosferą i autentycznym zaangażowaniem w życie miasta i społeczeństwa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata, doświadczenia, najważniejszych publikacji, dotychczasowych działań i osiągnięć (np. wizyty na konferencjach, odbyte kursy, nagrody), umiejętność analizy danych (m.in. języki programowania, kursy statystyczne), odnośnik do profilu Google Scholar i GitHub
 • list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • próbka pracy naukowej w języku angielskim (np. artykuł w czasopiśmie, rozprawa doktorska)
 • lista trzech nazwisk, które mogłyby być konsultowane jako referencje (listy referencyjne nie są wymagane)
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załączniki