Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Katedra Teorii Pola Układów Elektronicznych i Optoelektroniki (K35W12ND02)
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8900 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Post-doc będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu „Badania nad wykorzystaniem
mikrostrukturalnych światłowodów antyrezonansowych z rdzeniem powietrznym oraz optycznych grzebieni częstotliwości w
szerokopasmowej detekcji gazów w paśmie średniej podczerwieni” kierowanego przez dra inż. Piotra Jaworskiego.

Nasze wymagania

 • Wymagania: 1. Stopień doktora w zakresie elektroniki, optyki, fizyki lub kierunków pokrewnych uzyskany do 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia w projekcie. 2. Doświadczenie w pracy z układami eksperymentalnymi, opartymi na optyce objętościowej oraz elementach światłowodowych do generowania impulsowego promieniowania laserowego. 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem aparatury pomiarowej. 4. Doświadczenia i wiedza w zakresie laserowej spektroskopii gazów oraz światłowodów fotonicznych typu hollow- core będą dodatkowym atutem. 5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej oraz pisanie publikacji naukowych i prezentowanie wyników badań na konferencjach międzynarodowych. 6. Motywacja do pracy w multidyscyplinarnym zespole badawczym i umiejętność współpracy z członkami zespołu współrealizującymi zaplanowane zadania badawcze. 7. Doświadczenie w obsłudze oprogramowania Matlab, Origin.

Zakres obowiązków

 • 1. Budowa oraz charakteryzacja układów eksperymentalnych do detekcji gazów z wykorzystaniem optycznych grzebieni częstotliwości w zakresie średniej podczerwieni oraz światłowodów antyrezonansowych. 2. Praca nad generacją optycznych grzebieni częstotliwości w zakresie średniej podczerwieni z wykorzystaniem kryształów nieliniowych. 3. Analiza danych pomiarowych. 4. Przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentacji konferencyjnych. 5. Pomoc w zakupach materiałów oraz aparatury do badań. 6. Pomoc w nadzorowaniu pracy doktoranta zaangażowanego w realizację projektu.

Oferujemy

 • Oferujemy: 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 2. Możliwość zwiększenia wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności badawczych. 3. Możliwość powiększenia dorobku naukowego. 4. Udział w projekcie badawczym realizowanym we współpracy z Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics.
 • Perspektywy rozwoju: Udział w multidyscyplinarnym projekcie badawczym, który umożliwi kandydatowi uzyskanie nowej wiedzy w zakresie laserowej detekcji gazów, budowy szerokopasmowych źródeł promieniowania laserowego oraz światłowodów fotonicznych z rdzeniem powietrznym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Wrocławska
  ul. Janiszewskiego 11/17
  50-370 Wrocław
  bud. C-2, pok. 216

  tel. 71 340 79 28