Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Akademia Piotrkowska, Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Neofilologii
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Opis stanowiska pracy:
Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku adiunkta dydaktycznego zobowiązany będzie do prowadzenia działalności dydaktycznej w dyscyplinie: Literaturoznawstwo lub Językoznawstwo (badania nad przekładem z perspektywy tych dziedzin). Ponadto do obowiązków kandydata będzie należało aktywne branie udziału w działalności związanej z funkcjonowaniem i promocją kierunku oraz Akademii, a także zaangażowanie się w projekty podnoszące jakość kształcenia i atrakcyjność oferty edukacyjnej. Działalność dydaktyczna w wymiarze określonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7
odbywać się będzie w ramach kierunku Filologia Angielska oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków dydaktycznych Uczelni. Wybrany kandydat może prowadzić seminarium licencjackie i magisterskie.

Nasze wymagania

 • Dyplom doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo
 • Badania nad przekładem literackim (w parze języków: polski-angielski) prowadzone z perspektywy literaturoznawczej lub językoznawczej.
 • W przypadku literaturoznawcy oczekuje się prowadzenia badań w obszarze współczesnej prozy anglojęzycznej; w przypadku językoznawcy zainteresowania przekładem literackim i metodologiami przekładu
 • Doświadczenie w nauczaniu Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego.
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość języka polskiego na poziomie C2.
 • Gotowość do pracy w trybie niestacjonarnym.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki dydaktyczne: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym Akademii Piotrowskiej związane ze stanowiskiem adiunkta w ramach pensum określonego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 dla studentów 1 i 2 stopnia oraz studia podyplomowe wynikające z programu kształcenia, w tym współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi. Wybrany kandydat może prowadzić seminarium licencjackie i magisterskie.
 • Obowiązki organizacyjne: Do obowiązków organizacyjne wybranego kandydata będzie organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów; uczestnictwo w komisjach uczelnianych, wydziałowych, zakładowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z procesem kształcenia studentów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta;
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 • Życiorys zawodowy;
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje itd.