Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Oferowane stanowisko adiunkta związane jest z prowadzeniem badań naukowych i zajęć dydaktycznych w obszarze akwakultury, biotechnologii morza i oceanografii biologicznej. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie zajmowała się planowaniem i prowadzeniem badań czynników środowiskowych wpływających na długość życia oraz procesy starzenia się kręgowców wodnych, odpowiedzi komórkowej na stres oksydacyjny wywołany między innymi zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska wodnego oraz rozwojem biotechnik rozrodu ryb w akwakulturze.
Prowadzenie tych badań będzie wymagało wiedzy i praktycznych umiejętności min. z zakresu rozrodu i podchowu ryb, prowadzenia hodowli komórkowych, izolacji kwasów nukleinowych, analizy ekspresji genów oraz wykorzystania technik mikroskopowych i cytometrii przepływowej.
Od kandydata oczekuje się profesjonalnego warsztatu badawczego, laboratoryjnej samodzielności, umiejętności pisania artykułów naukowych i prezentacji wyników w języku polskim i ang

Nasze wymagania

 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub pokrewnej,
 • doświadczenie w realizacji (wykonawca lub kierownik) projektów finansowanych przez NCN lub NCBiR,
 • doświadczenie w pracy terenowej związanej z pobieraniem prób biologicznych w warunkach akwakultury i środowiska naturalnego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu diagnostyki molekularnej, akwakultury, biologii,
 • doświadczenie organizacyjne,
 • predyspozycje do pracy naukowej potwierdzone autorstwem lub współautorstwem min. 5 publikacji naukowych dotyczących min. biologii molekularnej, genetyki, akwakultury zamieszczonych w czasopismach z listy JCR oraz udziałem w konferencjach naukowych,
 • umiejętność stosowania technik PCR, RT-PCR, hybrydyzacji in situ, mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach tkanek zwierzęcych oraz wykorzystania narzędzi statystycznych w badaniach przyrodniczych,
 • umiejętność prowadzenia podchowu wczesnych stadiów ryb oraz manipulacji na gametach i zarodkach ryb,
 • umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych in vitro,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów i uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego,
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych i monografii naukowych,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie: https://oig.ug.edu.pl/wydzial/oferty-pracy),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenia o nadaniu stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczające doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  Biuro Dziekana
  Al. Marszałka Piłsudskiego 46
  81-378 Gdynia