Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej do pracy w projekcie ERC LUX-INVENTA w wymiarze 3/4 etatu.
Nr ogłoszenia: 1227.1101.123.2024

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • dorobek naukowy udokumentowany min. dziesięcioma publikacjami naukowymi w międzynarodowych czasopismach chemicznych z listy filadelfijskiej w tym co namniej trzy jako pierwszy autor
 • co najmniej jeden zagraniczny staż naukowy trwający min. 12 miesięcy, w czasie którego prowadzono badania naukowe z zakresu syntezy i charakterystyki nowych materiałów molekularnych;
 • uzyskany stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 4 lata przed przystąpieniem do niniejszego konkursu;
 • aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • udokumentowana publikacjami naukowymi znajomość przeprowadzania syntez organicznych i nieorganicznych w warunkach gazu obojętnego z wykorzystaniem komory rękawicowej i technik Schlenka;
 • udokumentowana publikacjami naukowymi znajomość analizy strukturalnej metodą dyfrakcji rentgenowskiej na monokryształach, uwzględniającą planowanie i przeprowadzanie eksperymentów oraz analizę danych strukturalnych;
 • udokumentowana publikacjami naukowymi znajomość technik pomiarowych z użyciem magnetometru SQUID;
 • udokumentowana publikacjami umiejętność wykonywania obliczeń kwantowo-chemicznych DFT i CASSCF.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • • Projektowanie i synteza oraz charakterystyka spektroskopowa, strukturalna i fizyko-chemiczna nowych układów molekularnych, kompleksów metali przejściowych oraz polimerów 3 koordynacyjnych . • Wykonywanie, opracowanie i interpretacja pomiarów magnetycznych z użyciem magnetometrów MPMS3 oraz PPMS DynaCool. • Wykonywanie obliczeń kwantowo-chemicznych metodami DFT oraz CASSCF oraz ich interpretacja i przygotowanie raportów i opisów do publikacji z tych obliczeń. • Opracowanie i interpretacja wyników pomiarów fizyko-chemicznych, przygotowywanie danych badawczych do publikacji, przygotowanie szkiców raportów oraz artykułów naukowych. • Opieka naukowa nad studentami I i II stopnia - przeprowadzanie szkoleń w zakresie opracowania i interpretacji wyników pomiarów fizykochemicznych i obliczeń kwantowochemicznych. • Organizowanie pracy badawczej w laboratoriach zespołu projektowego, nadzór nad prawidłowością działania aparatury badawczej i/lub stacji roboczych.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • lista artykułów naukowych kandydata, opublikowanych wyłącznie w czasopismach z listy filadelfijskiej w postaci osobnego pliku

Załączniki