Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk weterynaryjnych lub doktora nauk rolniczych ze specjalnością weterynaryjne nauki przedkliniczne
 • zainteresowania naukowe związane z farmakologią i toksykologią weterynaryjną oraz użytkowaniem zwierząt laboratoryjnych
 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu toksykologii lub farmakologii zwierząt,
 • przynajmniej 6 letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej
 • dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 8 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego, w części A, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wskaźnik Hirsch co najmniej 4 według Web of Science Core Collection. Dorobek naukowy powinien odzwierciedlać zainteresowania związane z farmakologią i toksykologią weterynaryjną
 • doświadczenie w realizacji grantów badawczych o zasięgu co najmniej krajowym
 • doświadczenie we współpracy oraz wspólne publikacje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi
 • znajomością pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
 • doświadczenie w zarządzaniu zwierzętarnią, jako osoba nadzorująca wykonywanie eksperymentów na zwierzętach, nadzorująca dobrostan zwierząt oraz jako osoba nadzorująca osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami
 • biegła znajomością języka polskiego
 • język angielski w stopniu co najmniej średniozaawansowanym, poparty stosownym certyfikatem
 • posługiwanie się komputerowymi programami użytkowymi niezbędnymi do prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej
 • umiejętności niezbędne w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

Mile widziane

 • umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Zakres obowiązków

 • uczestnictwo w przedsięwzięciach Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz osiąganie doskonałości w badaniach naukowych (w tym badaniach naukowych prowadzonych na zwierzętach), nauczaniu akademickim i w innych obowiązkach zawodowych oraz pracy organizacyjnej
 • aktywności w aplikowaniu o granty badawcze także we współpracy międzynarodowej, w prowadzeniu projektów naukowych, w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z farmakologią i toksykologią na kierunku Weterynaria oraz na innych wydziałach SGGW
 • aktywność w podnoszeniu kwalifikacji naukowych i zawodowych (na przykład przez udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach w kraju i zagranicą), samodzielne pisać publikacje naukowe, a także przedstawiać wyniki badań na konferencjach międzynarodowych

Oferujemy

 • praca na etat
 • możliwość rozwoju naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie weterynaria
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Osoby spoza uczelni składają dodatkowo: opinię z ostatniego miejsca pracy, świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres
  Sekretariat Katedry Nauk Przedklinicznych lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, knp@sggw.edu.pl