Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Medioznawstwa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 48.2024.ZM.IDKS.WF.AW z dnia 15.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Medioznawstwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny

Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
– w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach
– w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 15.05.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: 2 lata (do 30.09.2026)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
 • Dorobek naukowy w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach, poświadczony wysoko punktowanymi publikacjami (wg obecnie obowiązujących przepisów), w tym w wydawnictwach i czasopismach zagranicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim z obszaru komunikacji społecznej i mediów (na studiach I i II stopnia) oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości, i organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki IDKS.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu i Instytutu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w IDKS).
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki