Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Poszukujemy wykwalifikowanego badacza na stanowisko adiunkt/postdoc, który dołączy do naszego dynamicznego zespołu badawczego w celu prowadzenia zaawansowanych badań w obszarze inżynierii metabolicznej S.cerevisiae (drożdży piekarniczych). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację projektu badawczego i publikacje naukowe.
W ramach projektu prowadzone będą prace nad pozyskiwaniem modyfikowanych genetycznie szczepów drożdży i ich charakterystyka. Manipulacje genetyczne będą wymagały zaprojektowania i otrzymania konstruktów do edycji genomu S.cerevisiae CRISP/Cas. Efekty edycji genomu będą weryfikowane przy użyciu PCR, na poziomie metabolizmu, poprzez oznaczanie stężenia metabolitów, jak również na poziomie aktywności wybranych enzymów z uwzględnieniem analizy poziomów enzymów, metodą immunodetekcji Western Blot. Ekstrakcja i charakteryzacja polimerów pod kątem ich składu będzie odbywała się z użyciem metod chromatograficznych oraz spektrometrii mas.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie związanej z ogłoszonym projektem (preferowane dyscyplina: nauki biologiczne i pokrewne)
 • Oczekujemy udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu badań w obszarze biologii molekularnej, biochemii
 • Doświadczenia w przynajmniej dwóch spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
 • - edycja genomu mikroorganizmów techniką CRISPR/Cas
 • - badania molekularne z użyciem bakterii lub drożdży, praca badawcza z DNA/RNA
 • - doświadczenie w stosowaniu techniki PCR/RT-PCR
 • - badanie aktywności enzymatycznej białek
 • - analiza polimerów typu PHB i PLA
 • - ekstrakcja polimerów z mikroorganizmów i grzybów oraz analiza polimerów metodami chromatograficznymi
 • Wymagane są doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno w piśmie, jak i w mowie, w języku angielskim
 • Zdolność efektywnej współpracy z innymi członkami zespołu badawczego oraz otwartość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie innowacyjnych badań oraz chęci rozwoju w danej dziedzinie naukowej
 • Dodatkowy atut:
 • - doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys/CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego; jeśli wymagane nostryfikowanego dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy