Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem pt. „CatchT21: Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za amplifikację RNA w patogenezie Trisomii 21”, OPUS 24 K/NCN/000303.
Grupa badawcza jest zlokalizowana w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Krakowie.
Celem projektu jest zrozumienie regulacji ekspresji genów w odpowiedzi na nieprawidłową zawartość DNA, na przykładzie trisomii chromosomu 21. Wybrany kandydat zbada jak zmienia się transkrypcja i potranskrypcyjna regulacja RNA w komórkach z dodatkowym chr21 oraz zidentyfikuje geny odpowiedzialne za zmiany w metabolizmie RNA. W projekcie zostaną wykorzystane komórki iPS, nowoczesne metody genomiki funkcjonalnej, biologii molekularnej i screeny siRNA.

Planowany okres zatrudnienia: 42 miesiące
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: Czerwiec 2024 r.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Spełnianie wymagań wynikających z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
 • a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.)
 • b. Kierownik projektu tj. dr Magdalena Masłoń, nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata
 • c. uzyskać stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku tj. Uniwersytet Jagielloński, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 • Udokumentowane, kilkuletnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, na przykład w zakresie biologii komórki i biologii molekularnej
 • Dodatkowym atutem będą: umiejętności bioinformatyczne i/lub doświadczenie w technologii CRISPR/Cas9, mikroskopii lub genomice
 • Posiadanie co najmniej jednego artykułu naukowego jako wiodący autor.
 • Umiejętność pracy w grupie, szacunek dla kolegów, niezależnie od pochodzenia, pozycji.
 • Motywacja, pasja, kreatywność, umiejętność samodzielnego planowania swojej pracy.
 • Umiejętność prezentacji wyników.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

Zakres obowiązków

 • Planowanie i wykonywanie pracy eksperymentalnej, i rzetelna jej dokumentacja w formie elektronicznej
 • Bliska współpraca z doktorantem, w tym mentoring.
 • Prezentowanie wyników w instytucie, na konferencjach i pisanie publikacji
 • Pozostawanie na bieżąco z literaturą dotyczącą ekspresji genów.
 • Udział w organizacji działania laboratorium.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • list motywacyjny
 • lista publikacji
 • 2 listy referencyjne od poprzednich/opiekunów naukowych/pracodawców

Załączniki