Adiunkt stanowisko badawcze

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych w Centrum NanoBioMedycznym. Zatrudnienie w Centrum to szansa na pracę w bardzo dobrym zespole naukowców, który zapewni wsparcie w zakresie badawczym.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania:
 • 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych, fizycznych, inżynierii materiałowej, biotechnologii lub pokrewnych,
 • 2. udokumentowany staż naukowy,
 • 3. udokumentowany, wysoki dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauk chemicznych, fizycznych, inżynierii materiałowej, biotechnologii lub pokrewnych
 • 4. wymagane doświadczenie w badaniach materiałów używanych w biomedycynie lub zjawisk biofizycznych,
 • 5. znajomość technik spektroskopowych umożliwiających badania materii miękkiej, w szczególności spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) będzie dodatkowym atutem
 • 6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • 7. kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie badań, w szczególności na samodzielne rozpowszechnianie wyników badań w formie ustnej i pisemnej, samodzielnej redakcji manuskryptów publikacji naukowych oraz ustnej prezentacji wyników badań w języku angielskim,
 • 8. Wymagania dodatkowe: - samodzielność, umiejętności organizacyjne, - gotowość do współpracy w zespole, - gotowość do mobilności naukowej, - gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 • 9. wymagane doświadczenie w badaniach materiałów używanych w biomedycynie lub zjawisk biofizycznych,
 • 10. znajomość technik spektroskopowych umożliwiających badania materii miękkiej, w szczególności spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) będzie dodatkowym atutem
 • 11. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • 12. kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie badań, w szczególności na samodzielne rozpowszechnianie wyników badań w formie ustnej i pisemnej, samodzielnej redakcji manuskryptów publikacji naukowych oraz ustnej prezentacji wyników badań w języku angielskim,

Zakres obowiązków

 • 1. wymagane doświadczenie w badaniach materiałów używanych w biomedycynie lub zjawisk biofizycznych,
 • 2. znajomość technik spektroskopowych umożliwiających badania materii miękkiej, w szczególności spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) będzie dodatkowym atutem
 • 3. kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie badań, w szczególności na samodzielne rozpowszechnianie wyników badań w formie ustnej i pisemnej, samodzielnej redakcji manuskryptów publikacji naukowych oraz ustnej prezentacji wyników badań w języku angielskim,

Oferujemy

 •  atmosfera szacunku i współpracy
 •  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 •  elastyczny czas pracy
 •  dofinansowanie nauki języków
 •  dofinansowanie szkoleń i kursów
 •  dodatkowe dni wolne na kształcenie
 •  ubezpieczenia na życie
 •  program emerytalny
 •  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 •  preferencyjne pożyczki
 •  dodatkowe świadczenia socjalne
 •  dofinansowanie wypoczynku
 •  dofinansowanie wakacji dzieci
 •  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
 • • Curriculum Vitae;
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową.
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki