Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Sztuce
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Instytucie Historii Sztuki UAM. Praca na tym stanowisku polega na prowadzeniu badań naukowych w obszarze historii kolekcjonerstwa i historii rynku sztuki oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku historia sztuki poświęcone sztuce europejskiej, zwłaszcza francuskiej i angielskiej, XVIII-XIX wieku.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania:
 • 1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie historii sztuki, nauk o sztuce lub ich zagranicznych odpowiedników
 • 2. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uznanym uniwersytecie zagranicznym (poza Polską)
 • 3. Potwierdzona publikacjami specjalizacja badawcza w zakresie historii kolekcjonerstwa, historii rynku sztuki, mobilności artystów;
 • 4. Zainteresowania badawcze w zakresie sztuki, kultury wizualnej i materialnej Francji i Wielkiej Brytanii XVIII-XIX wieku
 • 5. Znaczący dorobek publikacyjny o międzynarodowym zasięgu
 • 6. Wszechstronna, potwierdzona zrealizowanymi lub realizowanymi inicjatywami, naukowa współpraca międzynarodowa; udział w międzynarodowym życiu naukowym
 • 7. Doświadczenie dydaktyczna na studiach I i II stopnia (BA i MA)
 • 8. Deklarowana wola nauki języka polskiego
 • Wymagania językowe (required languages) 1. język angielski, C2, znajomość biegła w mowie i piśmie
 • 2. przynajmniej dwa języki kongresowe, C2, znajomość biegła w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Doświadczenie badawcze w zakresie historii kolekcjonerstwa i historii rynku sztuki; doświadczenie dydaktyczne w zakresie sztuki i kultury wizualnej i Wielkiej Brytanii XVIII-XIX wieku.

Oferujemy

 • atmosfera szacunku i współpracy
 • wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 • elastyczny czas pracy
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • dodatkowe dni wolne na kształcenie
 • ubezpieczenia na życie
 • program emerytalny
 • fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
 • Curriculum Vitae;
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki