Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: min. 6841,00 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Nr referencyjny: AD10/W3/05/2024. Opis stanowiska: prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie projektowania, badania aktywności i analizy zależności struktura-aktywność inhibitorów wybranych enzymów; prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie prowadzenia kursów podstawowych Wydziału Chemicznego PWr.

Nasze wymagania

 • - stopień doktora nauk chemicznych; - biegła znajomość języka polskiego i angielskiego; - dorobek naukowy w dziedzinie nauk chemicznych (preferowane w zakresie chemii medycznej) potwierdzony publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Zadania: - racjonalne projektowanie, badania aktywności i analizy zależności struktura-aktywność inhibitorów wybranych enzymów o znaczeniu medycznym; - prezentowanie i publikowanie wyników na forum krajowym i międzynarodowym; - przygotowanie wniosków grantowych; - prowadzenie zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego, • pracę w kreatywnym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora 2. Syntetyczny życiorys 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub odpis dyplomu ukończenia studiów 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej 6. Wykaz publikacji 7. Wykaz i opis staży naukowych 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać:
  - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, ul. C.K. Norwida 4/6, 50-373, Wrocław, sekretariat p. 131 (wpisać nr referencyjny) lub
  - pocztą elektroniczną na adres mailowy