Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zainteresowania badawcze i dorobek naukowy w zakresie ekologii wód i bioindykacji, a w szczególności taksonomii i ekologii okrzemek bentosowych,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się programem AutoCAD 2D i 3D do tworzenia projektów, potwierdzona certyfikatem,
 • umiejętność obsługi zaawansowanych mikroskopów świetlnych i elektronowych (w tym skaningowych i transmisyjnych), potwierdzona certyfikatami,
 • zaawansowane umiejętności statystycznych analiz danych i analiz przestrzennych (GIS), potwierdzone ukończeniem kursu i/lub publikacjami,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • sumaryczny impact factor (IF) nie niższy niż 40,
 • odbyte w Polsce i za granicą staże/wizyty studyjne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, w zakresie ekologii wód słodkich,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych m.in.: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych, seminariów, wykładów,
 • publikowanie artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną uczelni,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 742 ze zm.)
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki

Weź udział w rekrutacji