Adiunkt stanowisko badawcze

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

OPIS: Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669).

Poszukiwany jest badacz wykazujący się motywacją i pozytywną energią, a także umiejętnością pracy w międzynarodowym zespole. Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w projekt „Podróżnicy versus domatorzy – globalne wzorce rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków obunogich”. Jego celem jest określenie czy tryb życia bentosowych Amphipoda wpływa na ich zasięgi geograficzne i genetyczną łączność populacji. Projekt łączy w sobie pracę taksonomiczną (taksonomia integratywna wraz z opisywaniem gatunków nowych dla nauki) z badaniami molekularnymi obejmującymi genetykę populacji i rekonstrukcję filogenezy wybranych rodzin obunogów.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 1. Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu (*) w dziedzinie biologii, genetyki, ekologii ewolucyjnej lub pokrewnej lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora; 2. Biegle władać językiem angielskim w mowie i w piśmie; 3. Posiadać doświadczenie w pracy z morfologią skorupiaków, najlepiej obunogów, poparte publikacjami; 4. Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej (np. ekstrakcja DNA, PCR); 5. Posiadać doświadczenie naukowe, poparte publikacjami z bazy JCR (Lista Filadelfijska) z tematyki powiązanej z projektem, w przynajmniej 2 powinien/powinna być pierwszym i/lub korespondencyjnym autorem; 6. Posiadać umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością. (*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Dodatkowymi atutami są: • znajomość metod stosowanych w analizie danych molekularnych, w tym uzyskanych z sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji; • znajomość programów wykorzystywanych do modelowania nisz ekologicznych; • wiedza z zakresu systematyki bezkręgowców.

Zakres obowiązków

  • - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; - rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; - doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych; - aktywne uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych i stażach zagranicznych wynikających z realizacji projektu; - wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki; - inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne. Główne zadania pracownika: - Morfologiczna identyfikacja i analiza obunogów (Amphipoda). - Segregacja i zarządzanie kolekcją materiału (bazy danych). - Izolacja DNA, amplifikacja wybranych genów, analiza uzyskanych sekwencji. - Przygotowywanie publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. - Wsparcie przy różnych zadaniach związanych z projektem.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego oraz klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).