Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6841 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko adiunkta w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się posiadania co najmniej tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Kandydat powinien wykazać się publikacjami z zakresu historii języka polskiego oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Kandydat w swym doświadczeniu naukowym powinien mieć także udział w grancie naukowym.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie z zakresu filologii polskiej
 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa diachronicznego, potwierdzony publikacjami
 • udział w grancie naukowym
 • doświadczenie dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Oferujemy

 • wynagrodzenie dla stanowiska: 6841 PLN

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu doktora
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art.189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172 oraz 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego
 • wykaz załączników znajduje się pod adresem: https://wh.uwm.edu.pl/pracownicy/baza-dokumentow

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Humanistyczny UWM
  Biuro Dziekana
  ul. Kurta Obitza 1
  10-725 Olsztyn