Adiunkt stanowisko badawcze

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • etnologia i antropologia kulturowa

Nasze wymagania

  • adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 1 lutego 2025 roku do pracy przy projekcie „Co jest pilne? Europejska polityka neutralności klimatycznej miast i jej lokalne interpretacje”, nr dec. DEC-2022/47/I/HS3/01292 (Projekt NCN OPUS LAP 24).
  • 1. Stopień doktora w zakresie etnologii i antropologii kulturowej, nauk o kulturze i religii, nauk socjologicznych lub pokrewnych, uzyskany poza UW nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. 2. Znaczący dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia konferencyjne, staże), w szczególności z zakresu badań polityk miejskich i/lub działania instytucji miejskich. 3. Dobra znajomość obszaru polityk publicznych dotyczących środowiska naturalnego i klimatu oraz mechanizmów działania instytucji miejskich. 4. Udział w grantach badawczych. 5. Doświadczenie w prowadzeniu jakościowych badań społecznych, w tym w prowadzeniu wywiadów pogłębionych oraz analizie treści/dyskursu. 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca sprawną komunikację naukową (w mowie i piśmie); mile widziana znajomość języka niemieckiego i/lub słoweńskiego w stopniu podstawowym. 7. Dobra znajomość narzędzi komputerowej analizy danych jakościowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Zakres obowiązków

  • -Realizacja i dokumentacja badań terenowych w Warszawie, w tym w szczególności planowanie i prowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami urzędu miasta i innymi aktorami pola polityk publicznych. -Wspieranie kierownika projektu w zbieraniu danych zastanych dt. europejskich, krajowych i miejskich polityk neutralności klimatycznej i/lub adaptacji do zmian klimatu. -Wspieranie kierownika projektu w zarządzaniu danymi badawczymi. -Analiza polityk publicznych za pomocą narzędzi analizy dyskursu, wspomagana specjalistycznym oprogramowaniem. -Udział w zagranicznych wyjazdach terenowych, w ramach przewidzianych w projekcie wspólnych badań etnograficznych (collaborative field-trips). -Udział w spotkaniach zespołu badawczego i wydarzeniach projektowych. -Wspieranie kierownika projektu w zadaniach związanych z zarządzaniem projektem. - Na podstawie danych zebranych w ramach projektu, przygotowanie przynajmniej jednego artykułu naukowego (autorskiego lub współautorskiego) do złożenia w jednym recenzowanych czasopism, odpowiadającym swoim profilem celom projektu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Odpis nadania stopnia doktora. 2. Podanie do JM Rektora UW o wzięcie udziału w konkursie. 3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (w szczególności uwzględniająca publikacje, wystąpienia konferencyjne, staże, udział w grantach i zespołach badawczych). 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/). 5. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu potwierdzające zapoznanie się z zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela (w załączeniu). 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego - https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/) 7. Informacja i klauzula zgody o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych - https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do- pobrania/)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • IEiAK UW pokój 100, ul. Żurawia 4 Warszawie