Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektrotechniki i Technologii Nadprzewodnikowych
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie elektrotechniki
 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów elektrotechnicznych
 • dorobek naukowy w zakresie elektrotechniki
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
 • dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • kopie dyplomu doktora nauk inżynieryjno-technicznych
 • wykaz publikacji naukowych
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • inne informacje o działalności kandydata

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy: złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,
  ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, pokój E216, z dopiskiem „KONKURS W KATEDRZE Elektrotechniki i Technologii Nadprzewodnikowych”