Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa i Socjologii
w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

 • • stopień magistra w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych;
 • • posiadać doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć, także z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość;
 • • posiadać umiejętność pracy w zespole;
 • • biegła znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

Zakres obowiązków

 • • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych określonych w programach studiów;
 • • opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego;
 • • przeprowadzanie, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się;
 • • praca organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku związanych z procesem kształcenia;
 • • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).
 • 2. Kwestionariusz osobowy.
 • 3. Życiorys.
 • 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.
 • 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.
 • 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.
 • 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki