Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie chemii
 • posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych
 • dorobek naukowy w obszarze chemii analitycznej, inżynierii środowiska, ekotoksykologii
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w obsłudze systemu Flow Field Fractionation potwierdzony odpowiednim certyfikatem oraz doświadczenie w pracy z wykorzystaniem chromatografu gazowego/cieczowego, analizatora węgla oraz systemu ICP-OES
 • dodatkowe umiejętności w zakresie funkcjonalizacji adsorbentów węglowych i przeprowadzania eksperymentów obejmujących analizy ekotoksykologiczne
 • motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • opinia samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • Praca laboratoryjna
 • Obsługa systemu Flow Field Fractionation
 • Praca badawcza i dydaktyczna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie chemii
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki