Asystent stanowisko badawcze

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego do objęcia jeden etat z dniem 19 lutego 2024 roku; do pracy przy projekcie „ Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan);
okres zatrudnienia 6 miesięcy; wymiar etatu: 1/1.

Nasze wymagania

  • Stopień doktora w zakresie etnologii/antropologii kulturowej, nauk o kulturze i religii. 2. Wyróżniający dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia konferencyjne), w szczególności z zakresu etnografii Kaukazu. 3. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych na terenie Kaukazu (min. 9 miesięcy). 4. Dobra znajomość etnografii i historii Kaukazu. 5. Udział w grantach badawczych. 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego
  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami) ) i Statucie UW

Mile widziane

  • Mile widziana znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • - analiza zebranych przez pozostałych uczestników grantu materiałów z badań terenowych, zarządzanie danymi, prezentacja rezultatów na konferencjach oraz prowadzenie dodatkowych wywiadów on-line; - co najmniej jedna publikacja podsumowująca wyniki badań w punktowanym czasopiśmie; - uczestniczenie w 2 spotkaniach projektowych tygodniowo w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Odpis nadania stopnia doktora. 2. Podanie do JM Rektora UW o wzięcie udziału w konkursie. 3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/). 5. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu potwierdzające zapoznanie się z zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela ( w załączeniu). 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego - https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/) 7. Informacja i klauzula zgody o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych -https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)

Załączniki