Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy magistra lub doktora w dyscyplinie psychologia
 • Ewentualne publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu psychologii
 • Dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

Mile widziane

 • Preferowane zainteresowania naukowe – psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia społeczna i pracy, diagnostyka psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia mediów społecznościowych
 • Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii

Zakres obowiązków

 • Obowiązki dydaktyczne: a) przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii; b) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się; c) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji efektów uczenia się; d) sprawowanie opieki promotorskiej i recenzyjnej prac dyplomowych; e) przeprowadzanie konsultacji
 • Obowiązki organizacyjne i inne: a) udział w pracach związanych z efektami uczenia się; b) udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową; c) troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; d) przestrzeganie regulaminu i porządku pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • Kwestionariusz osobowy
 • CV wraz z ewentualną informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • Kopia dyplomu magisterskiego i/lub doktorskiego
 • Wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego
 • Nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej udzielić referencji
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty do 15.05.2024 (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta) można składać w sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02, g. 8.00-15.00, dostarczyć pocztą tradycyjną, a także koniecznie pocztą elektroniczną