Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii w Instytucie Biologii.

Nasze wymagania

 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • kandydat powinien posiadać tytuł magistra biologii, biotechnologii, mikrobiologii lub inny kierunek o profilu biologicznym
 • kandydat powinien posiadać -specjalizacja w zakresie mikrobiologii, biochemii, biologii molekularnej, udokumentowane doświadczeniem zawodowym, współautorstwem publikacji naukowych lub tematyką pracy dyplomowej lub i rozprawy doktorskiej
 • kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w reprezentowanej specjalności, autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1 monografii naukowej lub publikacji naukowej, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MNiSW z wysokim współczynnikiem oddziaływania (IF > 5,0),
 • kandydat powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez instytucje finansujące badania lub w ich kierowaniu,
 • kandadyt powinien charakteryzować się co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • posługiwanie się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami z mikrobiologii, biochemii, biologii molekularnej lub przedmiotów pokrewnych tematycznie
 • Znajomość technik biologii molekularnej, praktycznych umiejętności w laboratorium mikrobiologicznym: samodzielne przygotowywanie podłóż mikrobiologicznych, ich sterylizacja, hodowle mikroorganizmów i alg

Mile widziane

 • tytuł doktora w dyscyplinie nauki ścisłe i przyrodnicze, praca lub odbycie stażu w ośrodku naukowym
 • doświadczenie w dydaktyce (prowadzenie ćwiczeń, warsztatów lub innych form dydaktycznych) z przedmiotów takich jak biochemia lub pokrewnych
 • udokumentowana działalność popularyzatorska nauki, doświadczenie w działalności organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych , prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • kształcenie i wychowywanie studentów, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów
 • Wykonywanie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w planach dydaktycznych
 • rozliczanie pensum
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organiazacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu
 • poddawać się okresowej ocenie na zasadach określonych w ustawie
 • uczestnictwo w Komisjach Nauki, Dydaktycznych, Rekrutujących, Doktorskich wspomagających prace jednostki

Oferujemy

 • sabilne zatrudnienie
 • pracę w ciekawym zespole
 • możliwości rozwoju

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów/ ew. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • życiorys zawodowy,
 • wykaz osiągnięć naukowych (lista publikacji, konferencji, realizowane projekty), dydaktycznych i organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata lub dokument, potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy
 • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia,

Załączniki