Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs nr 50.2024.ZBTE.WNB.AH z dnia 22.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych
Nazwa stanowiska: asystent
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:
• w dyscyplinie: nauki biologiczne
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2024 r.
Termin składania dokumentów: do 22.05.24 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2024 r.
Okres zatrudnienia: na czas określony od 01.09.2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na przygotowywanie prac naukowych oraz prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych.
 • Doświadczenie w pracy badawczej w zakresie badań nad systematyką, taksonomią, filogenetyką i zoogeografią mrówek.
 • Osiągnięcia naukowe w wyżej wymienionym zakresie badań udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim lub w pracy z młodzieżą szkolną (np. udokumentowany udział w imprezach takich jak pikniki naukowe, festiwale nauki, działalność w kołach naukowych lub innych stowarzyszeniach mających na celu popularyzację nauki).
 • Umiejętność prowadzenia terenowych badań entomologicznych.
 • Udokumentowana zagraniczna i/lub krajowa współpraca naukowa (np. staże, wizyty studyjne, badania w kolekcjach muzealnych, wyprawy naukowe).

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań terenowych i eksperymentalnych w zakresie: taksonomii, bioróżnorodności i zoogeografii mrówek. 2. Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 3. Przygotowywanie publikacji naukowych. 4. Uczestnictwo w konferencjach naukowych. 5. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim z zakresu biologii ewolucyjnej, biogeografii, filogenetyki lub zoologii bezkręgowców. 2. Opieka nad studentami wykonującymi prace badawcze w laboratorium.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Udział w aktywnościach mających na celu upowszechnianie nauki. 2. Opieka nad stażystami. 3. Udział w tworzeniu nowych przedmiotów, modyfikacji istniejących i tworzeniu nowych programów studiów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „asystent.50.ZBTE.WNB.AH”.