Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Nasze wymagania

 • • tytuł magistra w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka,
 • • uczestnik lub absolwent Szkoły Doktorskiej - rozprawa doktorska w końcowym etapie realizacji,
 • • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/chemii żywności/biotechnologii, udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym, w tym co najmniej 5 publikacji posiadających indeks wpływu IF wynoszący co najmniej 20,
 • • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych: dotyczących wykorzystania produktów odpadowych przemysłu spożywczego; związanych z wykorzystaniem mikroorganizmów; związanych z wykorzystaniem innowacyjnych operacji z zastosowaniem m.in. ultradźwięków, pulsacyjnego pola elektrycznego; doświadczenie w zakresie analiz żywności,
 • • udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów,
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w języku polskim z zakresu chemii,
 • • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach naukowych,
 • • doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze,
 • • doświadczenie w aplikowaniu o uzyskanie patentu

Mile widziane

 • • znajomość obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz programów statystycznych

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie działalności naukowej
 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w jęz. polskim i angielskim
 • • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • • Podnoszenie kompetencji zawodowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia magistra
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych, w tym wykaz publikacji i doniesień konferencyjnych
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Kadr i Płac

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:
  - papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 c, nr tel.: 022 5937510 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00