Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie
w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia.

Nasze wymagania

 • stopień magistra w dyscyplinie naukowej psychologia;
 • zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 • posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności, gotowości współpracy w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku publikacyjnego w zakresie Psychologii

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta kierowane do Rektora UJK w Kielcach;
 • CV – z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności zawodowej, szkoleń, kursów, planów naukowych, a także innych form zaangażowania społecznego (wolontariat, koła naukowe, udział w akcjach, fundacjach itp.);
 • Odpis/kopia dyplomu magistra psychologii;
 • Informacja o ewentualnym dorobku naukowym/publikacyjnym (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze, lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe);
 • Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia;

Weź udział w rekrutacji

 • Forma: aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: katedra.psychologii@ujk.edu.pl
  Miejsce: Sekretariat Katedry Psychologii (p. 219) / ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce