Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6500-6900 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • stosunki międzynarodowe

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Zatrudnienie od 01.10.2024 r.

Nasze wymagania

 • 1) Posiadanie tytułu zawodowego magistra w wyniku ukończenia kierunku studiów stosunki międzynarodowe.
 • 2) Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawne realizowanie zajęć dydaktycznych.
 • 3) Sprawne posługiwanie się komputerem (edytorami tekstu, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).
 • 4) Posiadanie dorobku/doświadczenia dydaktycznego w obrębie przedmiotów dot. problemów Azji i Pacyfiku, geopolityki, globalizacji.

Mile widziane

 • 1) Posiadanie doświadczenie praktycznego w podmiotach spoza szkolnictwa wyższego dot. obszaru stosunków międzynarodowych.
 • 2) Posiadania doświadczenia w pracy w redakcji czasopisma naukowego lub innego wydawnictwa o profilu naukowym lub popularnonaukowym, w tym doświadczenia w zakresie elektronicznego składu publikacji DTP.
 • 3) Posiadanie udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach lub sympozjach oraz w formach doskonalenia dydaktycznego.

Zakres obowiązków

 • 1) Realizacja godzin dydaktycznych, o których mowa w § 59 Regulaminu pracy AMW, w wymiarze rocznym określonym w § 60 Regulaminu pracy AMW.
 • 2) Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń.
 • 3) Terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji wymaganej podczas prowadzenia zajęć
 • 4) Udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów.
 • 5) Dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie prowadzonych zajęć.
 • 6) Praca w ustawowych i statutowych organach kolegialnych uczelni
 • 7) Pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów.
 • 8) Działalność służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości i organizacji procesu dydaktycznego w ramach katedry.
 • 9) Pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej.

Oferujemy

 • 1) Pracę w zgranym, prężnym zespole naukowo-dydaktycznym.
 • 2) Możliwość szerokiego wsparcia w rozwoju kariery nauczyciela akademickiego.
 • 3) Otwartość na inicjatywy i uczestnictwo w ciekawych projektach, często powiązanych ze współpracą międzynarodową.
 • 4) Satysfakcję z dobrze wykonywanych obowiązków i pracy nauczyciela akademickego w otwartym na kreatywność środowisku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) list motywacyjny.
 • 2) CV z danymi teleadresowymi i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • 3) wykaz dorobku dydaktycznego i doświadczenia praktycznego.
 • 4) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy.
 • 5) deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy.
 • 6) kserokopie świadectw pracy (oryginały przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).
 • 7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i kompetencje (oryginały przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).
 • 8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 • 9) wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
  ul. inż. J. Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia

  z dopiskiem: „WNHiS – asystent dydaktyczny w KSM 2024 – konkurs"