Asystent stanowisko dydaktyczne

Agnieszka Broda
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Tarnowskie Góry
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medycznyw Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta dydaktycznego
w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Katedry Psychiatrii
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
RP-1115/1/2/44/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r.do godz.15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – dyplom lekarza,
 • – prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • – stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • – dorobek naukowy - publikacje co najmniej 20 IF – dodatkowy atut
 • – mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • – znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków obowiązujący na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych,zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:
  „Konkurs na stanowiskoasystenta dydaktycznego
  w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Katedry Psychiatrii
  WydziałuNauk Medycznych w Zabrzu”
  osobiście lub drogą pocztową
  do dnia 25.06.2024