Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • tytuł magistra w dziedzinie chemii, uzyskany nie wcześniej niż w roku 2021
 • udokumentowane zainteresowania naukowe w zakresie rolnictwa i/lub ochrony środowiska, biogeochemii pierwiastków, ekotoksykologii, bioindykacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej, pisanie publikacji prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dyscyplina pracy oraz komunikatywność,
 • umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w badaniach zespołowych z wykorzystaniem aparatury chemicznej
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i angielskim
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • aplikowanie o granty
 • prace organizacyjne na rzecz Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej i Instytutu Rolnictwa i Wydziału Rolnictwa i Ekologii

Mile widziane

 • udokumentowany dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach posiadających współczynnik IF
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o projekty badawcze rozwojowe fundowane przez różne instytucje krajowe i zagraniczne
 • udokumentowany staż/praca w instytucjach związanych z sektorem rolniczym lub/i instytucjach/firmach działających w obszarze zarządzania/ochroną środowiska
 • udokumentowany staż/praca w instytucjach związanych z sektorem rolniczym lub/i instytucjach/firmach działających w obszarze zarządzania/ochroną środowiska

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (zajęć audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych) w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie badań naukowych w celu własnego rozwoju naukowego i Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej i publikacja wyników badań
 • działania mające na celu pozyskanie środków na badania

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: ir@sggw.edu.pl

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Instytut Rolnictwa
  ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pok. 1/8a
  02-776 Warszawa