Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 •  tytuł zawodowy magistra politologii lub stosunków międzynarodowych lub bezpieczeństwa,
 •  dodatkowo preferowany jest stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub stosunki międzynarodowe lub nauki o bezpieczeństwie,
 •  spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych określonych w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 •  preferowane doświadczenie dydaktyczne i/lub aktywność konferencyjna i publikacyjna w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 •  znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 •  preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B 2 potwierdzona certyfikatem, dodatkowo preferowana jest znajomość innych języków obcych na poziomie B 1.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • 2) kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • 3) realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • 4) uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • 5) zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • 6) podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • 7) kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),
 • 8) realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • 9) aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • 10) znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • 11) znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • 12) zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 •  podanie skierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie,
 •  odpisy dyplomów potwierdzających wykształcenie i znajomość języków obcych,
 •  informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
 •  życiorys,
 •  kwestionariusz osobowy *,
 •  informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie z Załącznikiem nr 4, tabela 4a Statutu UWM)*,
 •  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta*,
 •  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 •  oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego*,
 •  zgoda na przetwarzanie danych osobowych*,
 • *załączniki do pobrania pod adresem: http://wns.uwm.edu.pl/wydzial/baza-dokumentow

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Dybowskiego 13 pok. B0.12, 10 - 723 Olsztyn.