Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Nasze wymagania

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy - magister, w dyscyplinie - ekonomia i finanse;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie;
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania;
 • posiadany aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej;
 • znajomość metod badawczych obejmujących badania ekonomiczne;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism krajowych i zagranicznych;
 • udział w przygotowaniu projektów lub grantów naukowych;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki);
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Zakładu Ekonomiki i Zarządzania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • życiorys naukowy (CV);
 • kwestionariusz osobowy;
 • autoreferat;
 • informacja o dorobku badawczym, a także dydaktycznym i organizacyjnym;
 • wykaz publikacji;
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie;
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.);
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji