Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

stanowisko asystenta dydaktycznego usytuowane jest w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.
Do podstawowych zadań, w ramach wskazanego stanowiska, należy:
– prowadzenie zajęć ze studentami z kierunku studiów Zarządzanie oraz studentami z innych kierunków studiów WAT w przedmiotach zgodnych z wymienionymi w ogłoszeniu
(m.in. podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzanie projektami i procesami
oraz zarządzanie ryzykiem);
– uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
– udział w pracach organizacyjnych na rzecz utrzymania pracowni komputerowej (konfigurowanie komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania specjalistycznego, wykonywanie testów sprzętu komputerowego i oprogramowania).

Nasze wymagania

 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości;
 • zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania, a w szczególności w zakresie zarządzania procesami i projektami biznesowymi z wykorzystaniem praktycznej znajomości zaawansowanych technologii IT/ICT w zakresie eksploracji zasobów danych o dużej objętości oraz z uwzględnieniem automatyzacji procesów analityki biznesowej i tworzenia inteligentnych, zwinnych organizacji procesowych;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wojskowej lub cywilnej, w tym doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: zarządzanie procesami, podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzanie projektami oraz zarządzanie ryzykiem;
 • dorobek publikacyjny lub prowadzenie prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości może być dodatkowym atutem;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości (podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzanie projektami i procesami oraz zarządzanie ryzykiem) w wymiarze pensum określonego dla stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych;
 • możliwość współuczestniczenia w pracach badawczych związanych z działalnością statutową, a w szczególności wspomagających kształcenie; organizowanie i udział w konferencjach oraz innych formach upowszechniania badań naukowych;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz utrzymania pracowni komputerowej (konfigurowanie komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania specjalistycznego, wykonywanie testów sprzętu komputerowego i oprogramowania).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie - o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia;
 • wykaz publikacji naukowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w terminie do 29.07.2024 r.:
  - osobiście: budynek 135, pok. 029, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki
  i Zarządzania;
  - listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego