Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Asystent dydaktyczny w Zakładzie Dietetyki Sportowej

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra dietetyki/magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka;
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej – umiejętność planowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania materiałów dydaktycznych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacyjny) z obszaru nauk o żywieniu człowieka i dietetyki;
 • Posiadanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, poparte certyfikatami z odbytych kursów/szkoleń;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość języka polskiego;
 • Obsługa programów komputerowych niezbędnych pracy;
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • inne obowiazki zlecone przez Dziekana/Kierownika Zakładu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
 • odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana lub dostarczyć osobiście (pok. 24A lub Rektorat) lub wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl
  Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.