asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

 w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

 

·        Wymiar czasu pracy: pełny etat

·        Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

·        Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony.

I.               Warunki konkursu:
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1668; z późniejszymi
zmianami), art. 113,oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.      Tytuł zawodowy magistra lub magistra, przy czym preferowane są takie dyscypliny jak: fizyka,  fizyka medyczna. Jeśli kandydat posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w innej dyscyplinie, to w postępowaniu konkursowym uwzględniona zostanie udokumentowana wiedza i umiejętności opisane w punkcie 2

2.      Wiedza i umiejętności w przynajmniej w dwóch z poniższych tematyk:

·           doświadczenie w przeprowadzaniu obrazowania rezonansem magnetycznym zależnym od dyfuzji;

·           doświadczenie w pomiarach tzw. wzrokowych potencjałów wywołanych;

·           doświadczenie w opracowaniu danych w środowisku Mathematica i korzystania z bibliotek programistycznych FSL.

3.      Znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

4.      Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pisanie prac naukowych.

 

II.            Wymagane dokumenty:

 

1.         Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku o zatrudnienie na stanowisku asystenta.

2.         Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera.

3.         Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 wyżej wymienionej ustawy.

4.         Wykaz osiągnięć, zainteresowań i kompetencji naukowych i dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin wymienionych w warunkach konkursu.

5.         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6.         Inne informacje, które kandydat uzna za istotne, w tym referencje.

7.         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.         Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku cudzoziemców;

 

 

III.            Dokumenty należy złożyć do dnia 27 czerwca 2022 roku, do godz. 13:00, w dziekanacie Wydziału Fizyki UwB, pokój 2018 (15-245 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1L, tel. 85-7457222)

IV.            Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

V.            Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów.